سالنامه 1400

با نزدیک شدن به سال 1400 سالنامه 1400 در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت.

سالنامه 1400 ، هدیه ای تاثیرگذار و هوشمندانه

اکثر سازمان ها، شرکت ها و مدیران آنها، سالنامه را به عنوان هدیه ای بسیار پرکاربرد می دانند. استفاده از سالنامه 1400 برای برند شما باعث می شود که بتوانید در بستر یک فضای فرهنگی و عملکردی به تبلیغ و توسعه سازمان خود بپردازید. این هدیه باعث می شود تا مشتریان شما به مدت یک سال برند شما را هر روز جلوی چشمانشان داشته باشند و این امر موجب می گردد که برند شما در ذهن آنها به صورت ناخودآگاه ثبت شود.